Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Molecuul
▷ Methaan
Beschrijving

Concept: Methaan

URI: cs:OWLClass_001000

type: owl:Class

Namen

     CH4

Methane

Methaan

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Methane

http://nl.wikipedia.org/wiki/Methaan

Supertypen

▲ Molecuul

Eigenschappen

     EG-nummer: 200-812-7

     PubChem: 297

     zelfontbrandingstemperatuur (ºC): 537

     CAS-nummer: 74-82-8

     molaire massa (g/mol): 16.04

     kookpunt (°C): -164

     oplosbaarheid in water (g/L): 3.3 (bij 20°C)

     dichtheid (g/cm3): 0.656 x 10e-3

     smeltpunt (°C): -182.48

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Waterstof (4)

     heeft element: Koolstof (1)

Gebruik

     Aardatmosfeer