Beschrijving

Concept: Watermolecuul

URI: cs:OWLClass_727000

type: owl:Class

Namen

     H2O

Water molecule

Watermolecuul

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Water

http://nl.wikipedia.org/wiki/Water

Supertypen

▲ Molecuul

Eigenschappen

     EG-nummer: 231-791-2

     CAS-nummer: 7732-18-5

     molaire massa (g/mol): 18.01528

     kookpunt (°C): 100

     dichtheid (g/cm3): 0.998

     smeltpunt (°C)

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Zuurstof (1)

     heeft element: Waterstof (2)

Gebruik