Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Functie
▷ Verlichtingsfunctie
Beschrijving

Concept: Verlichtingsfunctie

URI: es:OWLClass_037000

type: owl:Class

Namen

Illumination function

Lighting function

Verlichtingsfunctie

Commentaar

Lighting is providing in spaces or on surfaces.

Verlichten is het verlichten van ruimten of oppervlakken.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Ruimteverlichtingssysteem (gebouwruimte)

     Verlichtingssysteem