Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Deurbevestigingselement
Beschrijving

Concept: Deurbevestigingselement

URI: es:OWLClass_208000

type: owl:Class

Namen

Door fixing element

Deurbevestigingselement

Commentaar

A Door fixing element is an element of a door fixing system.

Een Deurbevestigingselement is een element van een deurbevestigingssysteem.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Bevestigingssysteem

Gebruik

     Deurbevestigingssysteem