Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Verbindingsfunctie

URI: es:OWLClass_432000

type: owl:Class

Namen

Connection function

Verbindingsfunctie

Commentaar

Connecting is creating a connection to facilitate traffic between objects.

Verbinden is het maken van een verbinding voor het faciliteren van verkeer tussen objecten.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

     faciliteert: Verkeer

Gebruik