Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▲ Toegangssysteem
▷ Lichttoetredingssysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Lichttoetredingssysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_614000

type: owl:Class

Namen

Light access system (building space)

Lichttoetredingssysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Light access system is a system with a light access function.

Een Lichttoetredingssysteem is een systeem met een lichttoetredingsfunctie.

Supertypen

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Toegangssysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Doorgangscontrolefunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik