Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Deurbedieningselement
Beschrijving

Concept: Deurbedieningselement

URI: es:OWLClass_726000

type: owl:Class

Namen

Door operating element

Deurbedieningselement

Commentaar

A Door operating element is an element of a door operating system.

Een Deurbedieningselement is een element van een deurbedieningssysteem.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Deurbedieningssysteem

Gebruik

     Deurbedieningssysteem

     Deurbedieningssysteem (handmatig)

     Deurbedieningssysteem (mechanisch)