Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Functie
▷ Productiefunctie
Beschrijving

Concept: Productiefunctie

URI: es:OWLClass_773000

type: owl:Class

Namen

Production function

Productiefunctie

Commentaar

Production is executing a production process.

Productie is het uitvoeren van een productieproces.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

     heeft activiteit: Productieproces

Gebruik

     Productiesysteem