Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Deurbeweegelement
Beschrijving

Concept: Deurbeweegelement

URI: es:OWLClass_814000

type: owl:Class

Namen

Door moving element

Deurbeweegelement

Commentaar

A Door moving element is an element of a door moving system.

Een Deurbeweegelement is een element van een deurbeweegsysteem.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Deurbeweegsysteem

Gebruik

     Deurbeweegsysteem

     Deurhefsysteem

     Deurkantelsysteem

     Deurschuifsysteem

     Deurtaatssysteem

     Deurverplaatsingssysteem

     Deurzwenksysteem