Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Functie
▷ Aandrijvingsfunctie
Beschrijving

Concept: Aandrijvingsfunctie

URI: es:OWLClass_817000

type: owl:Class

Namen

Driving function

Aandrijvingsfunctie

Commentaar

Driving is realizing movement or relocation of an object by providing mechanical power.

Aandrijven is het bewerkstelligen van beweging of verplaatsing van een object door het leveren van mechanisch vermogen.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Aandrijfsysteem

     Deuraandrijfsysteem