Beschrijving

Concept: Ruimte-element (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_940000

type: owl:Class

Namen

Space element (building space)

Ruimte-element (gebouwruimte)

Commentaar

A Space element is an element of a space.

Een Ruimte-element is een element van een ruimte.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

Gebruik

     Gebouwruimte