Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Deurvergrendelingselement
Beschrijving

Concept: Deurvergrendelingselement

URI: es:OWLClass_957000

type: owl:Class

Namen

Door locking element

Deurvergrendelingselement

Commentaar

A Door locking element is an element of a door locking system.

Een Deurvergrendelingselement is een element van een deurvergrendelingssysteem.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Deurvergrendelingssysteem

Gebruik

     Deurvergrendelingssysteem