Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Deuraandrijfelement
Beschrijving

Concept: Deuraandrijfelement

URI: es:OWLClass_971000

type: owl:Class

Namen

Door driving element

Deuraandrijfelement

Commentaar

A Door driving element is an element of a door driving system.

Een Deuraandrijfelement is een element van een deuraandrijfsysteem.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Deuraandrijfsysteem

Gebruik

     Deuraandrijfsysteem